Privacy policy

Privacy beleid Aaveste uitvaartzorg

Aaveste uitvaartzorg, gevestigd aan de Torenstraat 29-A 5268 AS Helvoirt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Aaveste uitvaartzorg
Torenstraat 29-A
5268 AS Helvoirt
0411 64 14 68
John Brouwers is de Functionaris Gegevensbescherming van Aaveste uitvaartzorg.
Hij is te bereiken via uitvaart@aaveste.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Aaveste uitvaartzorg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Aaveste uitvaartzorg verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– godsdienst of levensovertuiging

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Aaveste uitvaartzorg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Bespreken, regelen en uitvoeren van de gehele uitvaart(plechtigheid) en Nazorg.

Verklaring technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen

Aaveste uitvaartzorg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Aaveste uitvaartzorg) tussen zit. Aaveste uitvaartzorg gebruikt de volgende technische computerprogramma’s of systemen:
– Windows 10
– Office 365
– Beveiligde harde schijf (NAS)
– Beveiligde USB-sticks
– Up to date virusscan
– Unieke inlogcodes en wachtwoorden
– Versleutelde e-mail
– Beveiligde back-up
Er worden geen documenten opgeslagen op privé laptops.

Organisatorische beveiligingsmaatregelen:
– Laptop/computer niet onbeheerd achterlaten
– Laptop nooit achterlaten in auto
– Privacy screen medewerkers
– Oude documenten op de juiste manier vernietigen
– Zorgvuldig gebruik en bewaring van USB-sticks
– Geheimhoudingsverklaring

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Aaveste uitvaartzorg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Aaveste uitvaartzorg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Aaveste uitvaartzorg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Aaveste uitvaartzorg gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aaveste uitvaartzorg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@klopperenkramer.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Aaveste uitvaartzorg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Aaveste uitvaartzorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming van Aaveste uitvaartzorg via uitvaart@aaveste.nl.

Aaveste